Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató tanuló, képzésben részt vevő személy részére
I. Az adatkezelő adatai:
Adatkezelő megnevezése: Baranya Megyei Szakképzési Centrum
Adatkezelő székhelye, postacíme: 7622 Pécs, Batthyány u. 1-3.
Adószám: 15832104-2-02
Telefonszám: +36 70 1993 – 528
E-mail: info@szakkepzesbaranya.hu
Képviseletre jogosult:
Rittlinger Zoltán – főigazgató
Metzger Tibor – kancellár
II. Szakképző intézmény adatai:
Szakképző intézmény neve: Baranya Megyei SZC Komlói Technikum, Szakképző iskola és
Kollégium
Címe: 72/483190
E-mail: titkarszakkepzo@pszckomlo.hu
Képviseletre jogosult: Kovács Károly Balázs- igazgató
III. Adatvédelmi tisztviselő:
Név: Dr. Dékány Alexandra
E-mail: dekany.alexandra@gmail.com
Telefon: 30 277 0622
IV. Jogszabályi előírás alapján kezelt adatok
Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre:
A szakképző intézmény a szakmai oktatással összefüggésben a tanulói jogviszony, illetve a
felnőttképzési jogviszony létesítése és fenntartása céljából – jogszabályi előírás alapján – kezeli:
a) a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy
aa) természetes személyazonosító adatait,
ab) nemét,
ac) állampolgárságát, nem magyar állampolgár esetén, a Magyarország területén való tartózkodás
jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezését és számát,
ad) lakcímét, levelezési címét, elektronikus levelezési címét és telefonszámát,
ae) társadalombiztosítási azonosító jelét,
af) adóazonosító jelét,
b) a kiskorú tanuló törvényes képviselője
ba) természetes személyazonosító adatait,
bb) lakcímét, levelezési címét, elektronikus levelezési címét és telefonszámát,
c) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok keretében
ca) a felvételi eljárással kapcsolatos adatokat,
cb) a tanulói jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatokat, ideértve annak
időpontját és okát,
cc) a tanuló mulasztásával kapcsolatos adatokat,
cd) a tanulóbalesetre vonatkozó adatokat,
ce) a tanuló oktatási azonosító számát,
cf) az egyéni tanulmányi renddel kapcsolatos adatokat,
cg) a tanuló tudásának értékelésével és minősítésével, valamint a tanuló által tett vizsgákkal
kapcsolatos adatokat,
ch) az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatokat,
ci) a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatokat,
cj) a tanuló diákigazolványának sorszámát,
ck) a tankönyvellátással kapcsolatos adatokat,
cl) az évfolyamismétlésre vonatkozó adatokat,
d) a felnőttképzési jogviszonnyal kapcsolatos adatok keretében a c) pont cb)-cf) és ci)-ck) alpontjában
meghatározott adatokat,
e) jogszabályban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és igazolásához
szükséges olyan adatokat, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való
jogosultsága.
Amennyiben az érintett megtagadja a fenti személyes adatok megadását, az a jogviszony létrejöttét,
vagy a jogviszonyból fakadó jogok gyakorlását akadályozza.
Az adatkezelés jogalapja:
A fenti felsorolás a-e) pontjai szerinti személyes adatok kezelésének jogalapja a szakképzésről szóló

 1. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szakképzési törvény) 114. § (1) bekezdése. A megismert
  személyes adatokat a mindenkor érvényes adatvédelmi jogszabályok szerint, így különösen az Európai
  Parlament és Tanácsa a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
  védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
  helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679/EU rendeletet (továbbiakban „GDPR”)
  rendelkezései szerint kezeli.
  Az adatkezelés időtartama:
  A kezelt adatokat az adatkezelő a Szakképzési törvény 117. § (1) – (2) bekezdésében meghatározott
  időtartamig kezeli. Az adatok a mindenkor hatályos levéltári törvény, valamint az illetékes levéltár által
  jóváhagyott irattári terv szerint kerülnek megőrzésre, selejtezésre, a levéltárnak átadásra.
  Adattovábbítás:
  A szakképző intézmény köteles a jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni, a szakképzés
  információs rendszerébe bejelentkezni, a regisztrációs és tanulmányi alaprendszert használni, valamint
  az országos statisztikai adatfelvételi program keretében előírt és a korai iskolaelhagyással
  veszélyeztetett tanulókról összesített adatot szolgáltatni.
  A kezelt adatok – a Szakképzési törvényben meghatározottak szerint, a személyes adatok védelmére
  vonatkozó célhoz kötöttség megtartásával – továbbíthatók a fenntartónak, a kifizetőhelynek, a
  bíróságnak, a rendőrségnek, az ügyészségnek, a szakképzési államigazgatási szervnek, a munkavégzésre
  vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak és a nemzetbiztonsági szolgálatnak.
  A kezelt adatok közül:
  • a tanuló családi és utóneve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, törvényes
  képviselője családi és utóneve, lakcíme és telefonszáma, a tanulói jogviszony kezdete,
  szünetelésének ideje, megszűnése, az egyéni tanulmányi renddel kapcsolatos adatok, a tanuló
  mulasztásával kapcsolatos adatok a tartózkodásának megállapítása, a tanítási napon a
  foglalkozástól való távolmaradás jogszerűségének ellenőrzése és a törvényes képviselővel való
  kapcsolatfelvétel céljából, a tanulói jogviszony fennállásával, a tankötelezettség teljesítésével
  összefüggésben a fenntartó, a bíróság, a rendőrség, az ügyészség, a települési önkormányzat
  jegyzője, a közigazgatási szerv és a nemzetbiztonsági szolgálat részére,
  • a tanuló felvételével, átvételével kapcsolatos adatok az érintett iskola, szakképző intézmény,
  felsőoktatási intézménybe történő felvétellel kapcsolatosan az érintett felsőoktatási intézmény
  részére,
  • a tanuló családi és utóneve, születési helye és ideje, lakcíme, levelezési címe,
  társadalombiztosítási azonosító jele, törvényes képviselője családi és utóneve, lakcíme,
  levelezési címe és telefonszáma, a szakképző intézményi egészségügyi dokumentáció, a
  tanulóbalesetre vonatkozó adatok az egészségi állapotának megállapítása céljából az
  egészségügyi intézmény és az iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézmény részére,
  • a tanuló családi és utóneve, születési helye és ideje, lakcíme, levelezési címe, törvényes
  képviselője családi és utóneve, lakcíme, levelezési címe és telefonszáma, a tanuló mulasztásával
  kapcsolatos adatok, a sajátos nevelési igényű tanulóra, illetve képzésben részt vevő személyre,
  a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulóra, a hátrányos helyzetű és a
  halmozottan hátrányos helyzetű tanulóra, illetve képzésben részt vevő személyre vonatkozó
  adatok a veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából a családvédelemmel
  foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezet,
  intézmény részére,
  • a tanuló igényjogosultsága elbírálásához és igazolásához szükséges adatai az igénybe vehető
  támogatás igénylése céljából a fenntartó részére,
  • a tanuló állami vizsgája alapján kiadott oklevelének, illetve bizonyítványának adatai a
  szakképzési államigazgatási szervnek az oklevél, illetve a bizonyítvány nyilvántartása céljából,
  továbbá a szakképzési államigazgatási szervtől a felsőfokú felvételi kérelmeket nyilvántartó
  szervezethez,
  továbbítható.
  • sajátos nevelési igényre, beilleszkedési zavarra, tanulási nehézségre, magatartási
  rendellenességre vonatkozó adat a pedagógiai szakszolgálat intézményei részére és a szakképző
  intézmények között,
  • értékeléssel és minősítéssel kapcsolatos adat az érintett osztályon vagy csoporton belül, az
  oktatói testületen belül, a kiskorú tanuló törvényes képviselőjének, a duális képzőhelynek, ha
  az értékelés nem a szakképző intézményben történik, a szakképző intézmények között,
  iskolaváltás esetén az új szakképző intézmény vagy köznevelési intézmény részére,
  • diákigazolvány kiállításához szükséges valamennyi adat a diákigazolvány elkészítésében
  közreműködők részére
  továbbítható.
  A szakképző intézmény – a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy kötelezettségei teljesítésének
  nyilvántartása céljából – hozzáférést biztosít a regisztrációs és tanulmányi alaprendszerhez a duális
  képzőhelynek.
  A szakmai vizsga adatait a Központi Statisztikai Hivatal részére – a hivatalos statisztikáról szóló 2016.
  évi CLV. törvény (a továbbiakban: Stt.) 28. §-ával összhangban a statisztikai cél előzetes igazolása
  alapján, az ahhoz szükséges mértékben – statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon,
  térítésmentesen át kell adni és azok a Központi Statisztikai Hivatal által statisztikai célra
  felhasználhatók. Az átvett adatok körét és az adatátvétel részletes szabályait az Stt. 28. §-a szerinti
  megállapodásban kell rögzíteni.
  A szakképzési alapfeladattal kapcsolatos adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai
  felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon, a Kormány rendeletében meghatározottak
  szerint továbbíthatók.
  V. Hozzájáruláson alapuló adatkezelések:
  Az adatkezelés célja: jogszabályban előírt adatkörön felül a szakképző intézmény részéről az iskolai
  élet szervezése és az érintettek érdekében további személyes adatok kezelésének szükségessége
  merülhet fel. A szakképző intézmény a tanulók, képzésben részt vevő személyek személyes adatai közül
  a kötelezően nyilvántartandó adatok mellett – hozzájárulás megadása esetén – célhoz kötötten kezeli
  jellemzően az alábbi adatokat:
  • esetleges speciális étkezési igényekre, egészségi állapotra vonatkozó különleges adatok a
  kirándulások, projektek étkeztetésének megszervezése, illetve az érintettek érdekében, (az
  adatkezelés időtartama a hozzájárulás megadásától az érintett jogviszonya megszűnéséig, vagy
  a hozzájárulás esetleges visszavonásáig tart);
  • fotók és videók készítése és közzététele: a Szakképző Intézmény által szervezett rendezvényeken,
  eseményeken fotók és videofelvételek készülhetnek a résztvevőkről, abból a célból, hogy az
  intézmény népszerűsítse magát a facebook-oldalán, honlapján, faliújságján, ill. hogy
  dokumentálja a fontosabb iskolai eseményeket. Az adatkezelés időtartama a hozzájárulás
  visszavonásáig tart. A Ptk. 2:48. § (2) bekezdése szerint nincs szükség az érintett
  hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános
  közéleti szereplésről készült felvétel esetén. Amennyiben tehát az ábrázolás nem egyéniesítő,
  nem emel ki egy adott érintettet, vagy azok kisebb csoportját, úgy az érintettekről készült
  képmáshoz és hangfelvételhez nem szükséges az érintettek hozzájárulása.
  Az adatkezelés jogalapja: 14 év alatti gyermek esetében a szülő (törvényes képviselő) hozzájárulása,
  14-18 év közötti gyermek esetében a szülő és a gyermek közösen jogosult nyilatkozni, 18 év fölött az
  érintett önállóan jogosult a hozzájárulás megadására. A hozzájárulásnak minden esetben önkéntesnek
  és egyértelműnek kell lennie, valamint a személyes adat megszerzése időpontjában megadott
  tájékoztatáson kell alapulnia. A hozzájárulás meg nem adása esetén az adatkezelés nem valósulhat meg.
  VI. Adatbiztonsági intézkedések:
  Az adatkezelő a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes
  megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz
  való jogosulatlan hozzáférés ellen.
  Az adatkezelő a papír alapon és elektronikus formában kezelt személyes adatokhoz való hozzáférést oly
  módon szabályozza, hogy – az adatkezelés céljával összhangban – csak a kijelölt munkatársak jogosultak
  azok megismerésére. Az adatkezelő a személyes adatok kezelésére meghatározott jogosultsági szinteket
  hozott létre, az informatikai rendszereket tűzfallal védi és biztosítja a megfelelő vírusvédelmet.
  Az esetleges adatvédelmi incidenseket az adatkezelő nyilvántartja és a Felügyeleti Hatóságnak 72 órán
  belül bejelenti.
  VII. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
  Hozzáférési jog:
  Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
  adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a
  személyes adatokhoz és a GDPR-ben meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon.
  Helyesbítéshez való jog:
  Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
  vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult
  arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –
  kiegészítését.
  Az adatkezelés korlátozásához való jog:
  Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18.
  cikkében meghatározott feltételek teljesülnek.
  Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, bírósági jogérvényesítés:
  Az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és
  Információszabadság Hatóság (NAIH) 1025 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530
  Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu,
  honlap: https://www.naih.hu), ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti
  a GDPR rendelkezéseit.
  Az Érintett jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az adatkezelő döntésével nem ért egyet –
  annak közlésétől számított 30 napon belül – az adatkezelő ellen a lakóhelye vagy tartózkodási helye
  szerinti bírósághoz fordulhat.
  Kelt: Pécs, …………………………….
  ……………………………
  Kovács Károly Balázs
  igazgató
  A tájékoztatás tartalmát megismertem:
  Kelt:……………………………………….
  tanuló / képzésben részt vevő személy tanuló törvényes képviselőjének*
  neve:………………………………… neve:………………………………………..
  szül. helye, ideje:……………………. szül. helye, ideje:…………………………
  aláírása:……………………………… aláírása:…………………………………..
  *14 év alatti gyermek esetében a szülő (törvényes képviselő) jogosult nyilatkozni, 14-18 év közötti
  gyermek esetében a szülő és a gyermek közösen, 18 év fölött az érintett önállóan jogosult a nyilatkozat
  aláírására.